Οικονομία

Τα βήματα μετατροπής του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προνοίας σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Το νέο καθεστώς λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» -μέσα από τη δυνατότητα μετατροπής του σε ΤΕΑ- ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας κατ΄ εφαρμογή του νόμου 4078/2023.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, τα αλληλοβοηθητικά ταμεία εκ μετατροπής υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο το οποίο προβλέπει την υποβολή αιτήματος στην Αρμόδια Αρχή για τη λειτουργία τους ως Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Ωστόσο, για την τελική διαμόρφωση του καταστατικού του ταμείου πρέπει να ληφθούν υπόψη και ειδικότερες ρυθμίσεις, ώστε αυτό (το καταστατικό) να υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Υπουργείο έως 31-12-2024. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η σταδιακή προσαρμογή του ταμείου στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, ανάλογα με το ισχύον και το προτεινόμενο σύστημα λειτουργίας του.

Ειδικότερα, η εν λόγω εγκύκλιος προβλέπει πως:

1. Κάθε ταμείο πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης, που να προβλέπει τη χρηστή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων τους. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει κατάλληλη και διαφανή οργανωτική δομή, με σαφή κατανομή και κατάλληλο διαχωρισμό καθηκόντων, καθώς και αποτελεσματικό μηχανισμό με τον οποίο διασφαλίζεται η μετάδοση των πληροφοριών εντός του ταμείου.

2. Το σύστημα διακυβέρνησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

  • τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων,
  • τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και
  • την αναλογιστική λειτουργία.

Προς το σκοπό αυτό, κάθε ταμείο θεσπίζει και εφαρμόζει γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τις αναλογιστικές δραστηριότητες, τις εξωτερικές αναθέσεις, τη σύγκρουση συμφερόντων και τη διαχείριση καταγγελιών.

Άμεσες Ενέργειες

Από 1.1.2025 τα μέλη του ΔΣ του ταμείου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες -μετοχές ή μερίδια των οποίων κατέχει το Ταμείο- εφόσον η συμμετοχή του στις εταιρείες αυτές υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου τους.

Τα Ταμεία μπορούν να αναθέσουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες, περιλαμβανομένων βασικών λειτουργιών και της διαχείρισης τους, συνολικά ή μερικά, σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους.

Προβλέπεται:

  • Τα Ταμεία ενημερώνουν αμελλητί τις Αρμόδιες Αρχές για κάθε εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τις διατάξεις του ν. 5078/2023. Όταν η εξωτερική ανάθεση σχετίζεται με εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες (α. λειτουργία διαχείρισης κινδύνων,
  • Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και γ. αναλογιστική λειτουργία
  • Τη διαχείριση του ταμείου, το ταμείο υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, πριν τεθεί σε ισχύ η σχετική συμφωνία, καθώς και για κάθε σημαντική εξέλιξη που αφορά οποιεσδήποτε από τις εξωτερικά ανατιθέμενες δραστηριότητες.

Τα Ταμεία διασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη της διοίκησης και των επιτροπών, καθώς και όλα τα πρόσωπα που ασκούν εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες και τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξωτερικά εργασίες που περιλαμβάνονται σε μια βασική λειτουργία, πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Διευκρινίζεται ότι τις απαιτήσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας του άρθρου 33 οφείλουν να πληρούν, «τα μέλη της διοίκησης», στα οποία περιλαμβάνεται πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, «και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα στο Τ.Ε.Α., ευθύνεται και λογοδοτεί στο ΔΣ για την καθημερινή διοίκηση αυτού, περιλαμβανομένων των προσώπων που πράγματι διευθύνουν την δραστηριότητα του Τ.Ε.Α.»

Ως εκ τούτου, πλέον υπόκεινται σε αξιολόγηση καταλληλότητας και αξιοπιστίας όχι μόνο τα μέλη Δ.Σ., αλλά και το/τα πρόσωπο/α που κατέχει/ουν θέση διευθυντή ή διευθύνοντα συμβούλου κλπ, εφόσον η φύση των καθηκόντων που ασκούνται εμπίπτουν στον ως άνω ορισμό.

Από το Ταμείο αναμένεται να κοινοποιήσει στις Αρμόδιες Αρχές την ταυτότητα των ανωτέρω προσώπων συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθεί η καταλληλότητα και αξιοπιστία τους.

Ως προς την καταλληλότητα αναμένεται να αποσταλούν για τα μέλη της διοίκησης και των επιτροπών του Ταμείου οι γνώσεις και η πείρα που διαθέτουν, ώστε να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση. Για τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες: ότι διαθέτουν επαρκή προσόντα, γνώσεις και πείρα, ώστε να ασκούν ορθά τις εργασίες αυτές.

Σε ό,τι αφορά στην αξιοπιστία θα πρέπει να αποσταλούν στοιχεία ότι όλα τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν υπόληψη και ακεραιότητα.

Διά τούτο αναμένεται η κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές επικυρωμένων αντιγράφων ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας, με τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, χρεωκοπία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς επίσης ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Τα αιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά αναμένονται έως τις 30-09-2024 και πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του προηγουμένου της υποβολής τριμήνου.

Αναμένεται προκειμένου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του Προέδρου και των μελών Δ.Σ. και των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες του ταμείου, η υποβολή των δικαιολογητικών έως τις 30-09-2024. Προβλέπεται ότι τα Ταμεία παρέχουν στις αρμόδιες αρχές σε ετήσια βάση πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες και τον χειρισμό τους. Ως εκ τούτου, αναμένεται η αποστολή των σχετικών πληροφοριών έως τις 20-1-2025.  

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button